16) சமுத்திர ஆழங்களில் மண்டிக்கிடக்கும் மையிருள்

15) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள். 07 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

14) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள் 06 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

13) பனிப்பிரதேச பட்டாம்பூச்சிக்கு வெப்பமூட்டும் உடலமைப்பு

12) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள் - 05 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

11) வஞ்சிரமீனின் நினைவாற்றல்

10) கைதேர்ந்த கட்டிடக் கலைப் பொறியாளர்களைப் போல் கூடு கட்டும் சிறிய பறவைகள்

09) தண்ணீரில் உயிர்வாழும் மீன்கள் ஓர் அற்புதம்

08) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள் -04 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

07) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள் -03 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

06) இரசாயனம் (வேதியியல்) அறிந்த கிளிகள்

05) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள் -02 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

04) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள் 01. - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

03) கம்பியூட்டரும் கண்களும்

02) நமது மூளை சுவாரசியமான சில உண்மை!

01) மனித படைப்பும் ஆதம் (அலை) அவர்களின் சரித்திரக் குறிப்பும் - அஜூர் (ஸஹ்வி)