தலைப்பு - அல்லாஹ்வின் தண்டனை நாட்கள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அர்ஹம் (இஹ்சானி)

இவ் ஜூம்ஆ உரையிலே மூஸா (அலை) அவர்களுக்கும் பிர்அவ்னுக்கும் இடையிலே நடந்த ஒரு சில சம்பவங்களையும் ஹூத் (அலை) அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆத் கூட்டத்தாருக்குமிடையில் நடந்த ஒரு சில சம்பவங்களை பற்றியும் தொகுத்து தருகிறார் மௌலவி அவர்கள். பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம். 

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.