தலைப்பு - இரண்டாவது ரக்காஅத்துக்காக எழும்பும் போது தக்பீரை எப்போது ஆரம்பிப்பது?
உரை நிகழ்த்துபவர் : - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

முதலாவது ரக்காஅத்திலிருந்து இரண்டாவது ரக்காஅத்துக்காக எழும்பும் போது தக்பீர் சொல்ல வேண்டியது கடமையாகும். இவ்வேளையில் எப்போது தக்பீரை ஆரம்பிக்க வேண்டும்? எப்போது முடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றதல்லவா? இவ்வுரையில் ஸஹாபாக்களின் நடைமுறை எவ்வாறிருந்தது? இமாம்களது கருத்துக்கள் என்ன? போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கி இவ்வுரை அமைகின்றது. கட்டாயம் பார்த்து பயன்பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.