தலைப்பு - திருத்தப்பட வேண்டிய திருமணம்
உரை நிகழ்த்துபவர்:  மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி - Update Date : 2016.06.25

ஒரு ஆணோ, பெண்ணோ பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் பெற்றோர் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் அதிகமாக வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் அந்த திருமணம் எவ்வாறு இஸ்லாமிய சூழலில் அமைய வேண்டும் என்பதை எம்மில் பலர் அறியாமல் இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இவ்வுரை எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                              Download Click Here...