தலைப்பு - தொழுகைக்காக வரும்போது எப்படி வர வேண்டும்?
உரை நிகழ்த்துபவர் :
மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

கடமையான தொழுகையை நிறைவேற்ற பள்ளிக்கு செல்லும் நாம் எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? வீட்டிலே வுழு செய்து கொண்டு பள்ளிக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் பெறக்கூடிய நன்மைகள் என்ன? பள்ளியில் இகாமத்தை செவியுற்றால் நாம் எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? அவசரமாக தொழுகையில் சேர்ந்து கொள்ள முடியுமா? மஃமும்கள் தொழுகைக்காக அவசரப்படுத்தலாமா? போன்ற கேள்விகளுக்கு இவ்வுரை பதிலாக அமைகிறது பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.