18) சுவர்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்வோம் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

17) இஸ்லாத்தின் பெயரால் பிரிந்து விடாதீர்கள் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி) 

16) தொழுகையின் முக்கியத்துவம் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

15) களா செய்யப்பட வேண்டிய வணக்கம்கள் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

14) பெரும் பாவங்கள் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

13) வட்டிக்காரர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தண்டனை - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

12) நேரத்தின் முக்கியத்துவம் - மௌலவி அப்துல் கஃனி (ஹாமி)

11) திருத்தப்பட வேண்டிய திருமணம் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

10) தொழுகையை தொலைத்து விட்ட முஸ்லிம் சமுதாயம் (ஏறாவூர் இஜ்திமா) - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

09) நோன்பின் நன்மைகளை அழிக்கும் காரியங்கள் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

08) வட்டி ஓர் சாபக்கேடு - ஏறாவூர் இஜ்திமா - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

07) தேடப்பட வேண்டிய இரு விடயங்கள் - அக்கரைப்பற்று மே 7 தேசிய மாநாடு - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

06) பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் பெற்றோரின் கடமைகள் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

05) இஸ்லாத்தில் இரண்டாவது திருமணம் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

04) பாவம் செய்வதற்கான காரணிகள் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

03) ஆத்மீகப் பரிசுத்தம் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

02) இஸ்லாம் கூறும் பெற்றோர் உறவு - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

01) அல்-குர்ஆன் கூறும் இபாதத்துகள் - மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி