குத்பா மேடை

தலைப்பு - குர்ஆன் சுன்னா தீர்வில் கிண்ணியா தலைபிறை 2013

உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீத் (ஸரயி)