2014 றமழான் கால தொடர் உரைகள்

தலைப்பு - இஸ்லாம் கூறும் ஆண்மீகம் பாகம் - 02

தலைப்பு - இஸ்லாம் கூறும் ஆண்மீகம் பாகம் - 03

தலைப்பு - இஸ்லாம் கூறும் ஆண்மீகம் பாகம் - 04 -அல்லாஹ்வின் நேசத்திற்குரிய அடியார்களின் பண்புகள்

தலைப்பு - இஸ்லாம் கூறும் ஆண்மீகம் பாகம் - 01

உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்ஸார் (தப்லீகி)