2015 றமழான் கால தொடர் உரைகள்

தலைப்பு - இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 04 (பத்ர் யுத்தம் - 02)

தலைப்பு - இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 03 (பத்ர் யுத்தம் - 01)

தலைப்பு - இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 02

தலைப்பு - இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 01

உரை நிகழ்த்துபவர் எம்.ஐ. அன்சார் (தப்லீகி)