மார்க்க உரை

தலைப்பு - அல்குர்ஆன் அல் ஹதீஸ் எமது இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை.
உரை நிகழ்த்துபவர் : சியாப் (ஸலபி)