மார்க்க உரை

தலைப்பு - அல் குர்ஆன் எதிர்பார்க்கும் மாற்றம்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)