மார்க்க உரை

தலைப்பு - பல்லாயிரம் அமல்களுக்கு பல வழிகள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)