கலந்துரையாடல்

தலைப்பு - அன்பளிப்பு வீடும் சீதனமாகுமா? கலந்துரையாடல் பாகம் - 02
தலைப்பு - அன்பளிப்பு வீடும் சீதனமாகுமா? கலந்துரையாடல் பாகம் - 01
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)