குத்பா மேடை

தலைப்பு - அபிவிருத்திக்கு இறைவழிபாடா? அரசியலா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)