மார்க்க உரை

தலைப்பு - ஹாறூத் மாறூத்தும் சூனியமும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)