குத்பா மேடை

தலைப்பு - ஹலால் ஹறாம் உணவில் மட்டும்தானா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)