மார்க்க உரை

தலைப்பு - இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் பாகம் - 01
தலைப்பு - இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் பாகம் - 02
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)