மார்க்க உரை

தலைப்பு - இலஞ்சம் வட்டி ஓர் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டம்
உரை நிகழ்த்துபவர்: பைசல் (காசிமி)