2012 ரமழான் தொடர் உரை

தலைப்பு - இறை நம்பிக்கையில் வழி தவறியவர்கள் பாகம் - 01
தலைப்பு - இறை நம்பிக்கையில் வழி தவறியவர்கள் பாகம் - 02
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)