மார்க்க உரை

தலைப்பு - இறைவன் இருக்கிறான்
உரை நிகழ்த்துபவர்: சாதிக் முஹம்மட்