மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - இறுதி மூச்சி இருக்கும்வரை ஈமானுடன்
உரை நிகழ்த்துபவர்: யூனுஸ் தப்ரீஸ்