மார்க்க உரை

தலைப்பு - இஸ்லாம் தூய்மையான மார்க்கம் பாகம் 01
தலைப்பு - இஸ்லாம் தூய்மையான மார்க்கம் பாகம் 02
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)