மார்க்க உரை

தலைப்பு - இஸ்லாத்தில் சுத்தமும் சுகாதாரமும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)