மார்க்க உரை

தலைப்பு - ஜமாத்துல் முஸ்லிமீன் பாகம் 01
தலைப்பு - ஜமாத்துல் முஸ்லிமீன் பாகம் 02
தலைப்பு - ஜமாத்துல் முஸ்லிமீன் பாகம் 03
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)