குத்பா மேடை

தலைப்பு- ஜனாசாவின் குடும்பத்தாருக்குரிய கடமைகள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : அன்சார் (தப்லீகி)