மார்க்க உரை

தலைப்பு - இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஜின் மூட நம்பிக்கை
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)