மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஹராமா? ஹலாலா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)