மார்க்க உரை

தலைப்பு - கிபாறுல் உலமாக்களையும் ஸலபுக்களையுமா பின்பற்ற வேண்டும்?
உரை நிகழ்த்துபவர் : அன்சார் (தப்லிகி)