மார்க்க உரை

தலைப்பு - கியாமத் நாளின் 10 அடையாளங்கள்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)