மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - குனூத் நாஸிலா ஓர் ஆய்வுக் கண்ணோட்டம் பாகம் 02
தலைப்பு - குனூத் நாஸிலா ஓர் ஆய்வுக் கண்ணோட்டம் பாகம் 01

உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)