ரமழான் தொடர் 2013

தலைப்பு - மனித படைப்பும் ஆதம் (அலை) அவர்களின் சரித்திரக் குறிப்பும்.
உரை நிகழ்த்துபவர்: அஜூர் (ஸஹ்வி)