மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - மந்திரமா தந்திரமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)