மார்க்க உரை

தலைப்பு - மரணம் வரை நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரே உறவு தாய் - தந்தை
உரை நிகழ்த்துபவர் : முர்ஸித் (அப்பாஸி)