குத்பா மேடை

தலைப்பு - மறுமை நாளுக்கு அஞ்சுவோம்

உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்ஸார் (தப்லீகி)