2012 ரமழான் தொடர் உரை

தலைப்பு - மத்ஹபை புறக்கணிக்கும் மத்ஹப் வாதிகள் பாகம்02
தலைப்பு - மத்ஹபை புறக்கணிக்கும் மத்ஹப் வாதிகள் பாகம் 01
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)