மார்க்க உரை

தலைப்பு - மதுஹபை காக்க ஹதீஸில் விளையாடும் TNTJ 02
தலைப்பு - மதுஹபை காக்க ஹதீஸில் விளையாடும் TNTJ 01
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி), ஹமீட் (ஸரயி)