மார்க்க உரை

தலைப்பு - மதுஹபை பாதுகாக்க இமாம்களை பலியாக்கும் TNTJ
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)