மார்க்க உரை

தலைப்பு - மௌலூதும் மீலாதும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)