வழிகேடான கொள்கை

தலைப்பு - முஹ்தஸிலாக்கள் அன்றும் இன்றும்.

உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்ஸார் (தப்லீகி)