வழி கேடான கொள்கை

தலைப்பு - முஹ்தஸிலாக்களின் வழியில் பி ஜே

உரை நிகழ்த்துபவர்: - அன்ஸார் (தப்லீகி)