மார்க்க உரை

தலைப்பு- முன்மாதிரிமிக்க முஸ்லீம் பெண்கள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : ஹசனா அன்சார் (ஷரஈயா)