மார்க்க உரை

தலைப்பு- முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் சொத்துரிமையும் இஸ்லாத்தில் அதன் முக்கியத்துவமும் பாகம் 03
தலைப்பு- முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் சொத்துரிமையும் இஸ்லாத்தில் அதன் முக்கியத்துவமும் பாகம் 02
தலைப்பு- முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் சொத்துரிமையும் இஸ்லாத்தில் அதன் முக்கியத்துவமும் பாகம் 01
உரை நிகழ்த்துபவர் : அன்சார் (தப்லீகி)