மார்க்க உரை

தலைப்பு - முஸ்லிமாக மரணிக்க என்ன வழி?
உரை நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அர்கம்