மார்க்க உரை

தலைப்பு - நாங்கள் சொல்வது என்ன?
உரை நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அர்ஹம்