மார்க்க உரை

தலைப்பு - நாங்கள் சொல்வது என்ன?
உரை நிகழ்த்துபவர் : அன்சார் (தப்லீகி)