கொள்கை விளக்க மாநாடு

தலைப்பு - நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 02 காத்தான்குடி கொள்கை விளக்க மாநாடு
தலைப்பு - நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 01 காத்தான்குடி கொள்கை விளக்க மாநாடு
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)