மார்க்க உரை

தலைப்பு - நபி வழியில் நம் பெருநாள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : அன்சார் (தப்லீகி)