ரமழான் கால தொடர் உரை 2013

தலைப்பு - நபிமார்களின் வரலாறு தரும் படிப்பினை பாகம் 02
தலைப்பு - நபிமார்களின் வரலாறு தரும் படிப்பினை பாகம் 01
தலைப்பு - நபிமார்களின் வரலாறு தரும் படிப்பினை பாகம் 03
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)