மார்க்க உரை

தலைப்பு - நபி (ஸல்) அவர்கள் நம் மத்தியில் இருந்திருந்தால்
உரை நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அர்ஹம்