மார்க்க உரை

தலைப்பு - நிறைவேறாத எதிா்பாா்புகள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : அர்ஹம் (இஹ்ஸானி)